Vanlige Fraser på shanghainesisk ✓ | Shanghainesisk i hverdagen

Shanghainesiske fraser – Her finner du de vanligste shanghainesiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa shanghainesisk

Shanghainesiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Shanghainesiske fraser du bør kunne

Hils på noen på shanghainesisk

Hilse på en person på shanghainesisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Hallo 侬好 (Noŋ ho) /nʊŋ hɔ/
Velkommen 欢迎 (Van yin) /vaŋ jɪn/
God morgen 早晨好 (Zao shin ho) /tsaʊ tʂʰɪn hɔ/
God dag 你好 (Ni ho) /ni hɔ/
God kveld 晚上好 (Van song ho) /vaŋ sɔŋ hɔ/
Hyggelig å se deg! 见到你真高兴 (Jian dao ni zhen gao xing) /tɕɛn daʊ ni ʈʂən kaʊ ɕɪŋ/
Hyggelig å treffe deg! 很高兴见到你 (Hen gao xing jian dao ni) /hən kaʊ ɕɪŋ tɕɛn daʊ ni/

svarer man:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Takk, det er godt å se deg også. 多谢,见到你真高兴。 /tuɔ ɕi, tɕɛn daʊ ni ʈʂən kaʊ ɕɪŋ/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Hvordan går det med deg? 侬好伐?(Noŋ ho fa?) /nʊŋ hɔ fa/

svarer man:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Takk for at du spør, jeg har det bra. 多谢问候,我过得很好。 /tuɔ ɕi wən xoʊ, wo gu ʈə hən hɔ/
Takk, jeg har det bra. 多谢,我过得很好。 /tuɔ ɕi, wo gu ʈə hən hɔ/
Takk. Jeg har det ikke så bra. 多谢。我过得不太好。 /tuɔ ɕi, wo gu ʈə puʂ tʰaɪ hɔ/

Shanghainesisk Nettkurs

Mer informasjon om å lære shanghainesisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på shanghainesisk?

Å si farvel til en person på shanghainesisk er ikke så vanskelig:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Ha det 拜拜 (Ba ba) /paɪ paɪ/
Ha det bra! 拜拜啦!(Ba ba la!) /paɪ paɪ la/
Ha det 再见 (Tsai jian) /tsaɪ tɕɛn/
Vi ses i morgen 明天见 (Ming tian jian) /miŋ tʰɪɛn tɕɛn/
Vi ses snart 待会儿见 (Dai hui er jian) /taɪ xʷi əɻ tɕɛn/
Sees senere 回头见 (Hui tou jian) /xʷɛɪ tʰəʊ tɕɛn/
God natt 晚安 (Van an) /vaŋ an/
Vi snakkes. 我们聊 (Wo men liao) /wɔ mən lɪaʊ/
Hyggelig å treffe deg! 见到你真高兴!(Jian dao ni zhen gao xing!) /tɕɛn daʊ ni ʈʂən kaʊ ɕɪŋ/

Hvordan presenterer jeg meg på shanghainesisk?

Når du bor i Portugal [LINK LAND], kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på shanghainesisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Jeg heter Mario. 我叫马里奥。(Wo jiao Ma Li Ao.) /woʊ tɕaʊ ma li aʊ/
Hva heter du? 你叫什么名字?(Ni jiao shen me ming zi?) /ni tɕaʊ ʂən mə mɪŋ tsɨ/
Hva heter du til etternavn? 你姓什么?(Ni xing shen me?) /ni ɕɪŋ ʂən mə/
Hva heter du til fornavn? 你叫什么?(Ni jiao shen me?) /ni tɕaʊ ʂən mə/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Hvor kommer du fra? 你来自哪里?(Ni lai zi na li?) /ni laɪ tsɨ na lɪ/
Jeg er fra Berlin. 我来自柏林。(Wo lai zi Bai Lin.) /woʊ laɪ tsɨ baɪ lɪn/
Er du fra Paris? 你来自巴黎吗?(Ni lai zi Ba Li ma?) /ni laɪ tsɨ ba lɪ ma/
Nei, jeg er fra London. 不,我来自伦敦。(Bu, wo lai zi Lun Dun.) /bu, woʊ laɪ tsɨ lʊn dʊn/
Flott, jeg er også fra London. 太棒了,我也来自伦敦。(Tai bang le, wo ye lai zi Lun Dun.) /taɪ baŋ ləʊ, woʊ jə laɪ tsɨ lʊn dʊn/
Hvor bor du? 你住在哪里?(Ni zhu zai na li?) /ni ʈʂu tsʌɪ na lɪ/
Jeg bor i Milano. 我住在米兰。(Wo zhu zai Mi Lan.) /woʊ ʈʂu tsʌɪ mi lɪn/

Hvis du sitter fast med shanghainesisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Snakker du engelsk? 你会说英语吗?(Ni hui shuo Ying Yu ma?) /ni hweɪ ʂʊʊ iŋ yʊ ma/
Ja, jeg snakker engelsk. 是的,我会说英语。(Shi de, wo hui shuo Ying Yu.) /ʂɪ də, wo hweɪ ʂʊʊ iŋ yʊ/
Ja, jeg snakker litt engelsk. 是的,我会说一点英语。(Shi de, wo hui shuo yi dian Ying Yu.) /ʂɪ də, wo hweɪ ʂʊʊ i tiɛn iŋ yʊ/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. 不,我不会说英语。(Bu, wo bu hui shuo Ying Yu.) /bu, woʊ bu hweɪ ʂʊʊ iŋ yʊ/
Jeg snakker bare shanghainesisk. 我只会说上海话。(Wo zhi hui shuo Shanghainese.) /woʊ ʈʂɪ xweɪ ʂʊʊ ʂaŋ haɪ ni/
Jeg forstår litt shanghainesisk. 我只懂一点上海话。(Wo zhi dong yi dian Shanghainese.) /woʊ ʈʂɪ toʊŋ i tiɛn ʂaŋ haɪ ni/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Jeg er shanghainesisk. 我是上海人。(Wo shi Shanghainese.) /woʊ ʂɪ ʂaŋ haɪ nəs/
Jeg er skadet. 我受伤了。(Wo shou shang le.) /woʊ ʂoʊ ʂaŋ ləʊ/
Jeg er her. 我在这里。(Wo zai zhe li.) /woʊ zaɪ ʈʂɤ li/
Jeg er sulten. 我饿了。(Wo e le.) /woʊ ɤ ləʊ/
Jeg er tørst. 我渴了。(Wo ke le.) /woʊ kʰə ləʊ/
Jeg er enslig. 我是单身。(Wo shi dan shen.) /woʊ ʂɪ tʰan ʂən/
Jeg trenger hjelp! 我需要帮助!(Wo xu yao bang zhu!) /woʊ ʃjɛŋ ʊ jɑʊ baŋ ʈʂʊ/

Be om unnskyldning på shanghainesisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker shanghainesisk:

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Unnskyld meg. 不好意思。(Bu hao yi si.) /pu hɑʊ ji si/
Jeg ber om unnskyldning. 我道歉。(Wo dao qian.) /woʊ taʊ tɕʰjɛn/
Unnskyld, det var ikke meningen. 对不起,我不是故意的。(Dui bu qi, wo bu shi gu yi de.) /tweɪ pu tsʰɪ, woʊ pu ʂɨ ku ji tə/

Shanghainesisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i shanghainesisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på shanghainesisk

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonemisk transkripsjon (IPA)
Inngang 入口 (Ru kou) /ɻʊ kʰəʊ/
Toalett 厕所 (Ce suo) /tsʰə sʊʊ/
Utgang 出口 (Chu kou) /tʂʰʊ kʰəʊ/
Oppmerksomhet! 注意!(Zhu yi!) /ʈʂu i/
Politiet 警察 (Jing cha) /tɕiŋ tʂʰa/
Redningstjenesten 救援队 (Jiu yuan dui) /tɕjoʊ yʊɛn tweɪ/
Brannvesen 消防队 (Xiao fang dui) /ɕiaʊ faŋ tweɪ/

Tell til 25 på shanghainesisk

Tallet Shanghainesisk (Simplified) Fonetisk transkripsjon (IPA)
1 一 (Yi) /i/
2 二 (Er) /ɤʊ/
3 三 (San) /sʌn/
4 四 (Si) /sɨ/
5 五 (Wu) /u/
6 六 (Liu) /liɤʊ/
7 七 (Qi) /tɕi/
8 八 (Ba) /paʊ/
9 九 (Jiu) /tɕjoʊ/
10 十 (Shi) /ʂɨ/
11 十一 (Shi yi) /ʂɨ i/
12 十二 (Shi er) /ʂɨ ɤʊ/
13 十三 (Shi san) /ʂɨ sʌn/
14 十四 (Shi si) /ʂɨ sɨ/
15 十五 (Shi wu) /ʂɨ u/
16 十六 (Shi liu) /ʂɨ liɤʊ/
17 十七 (Shi qi) /ʂɨ tɕi/
18 十八 (Shi ba) /ʂɨ paʊ/
19 十九 (Shi jiu) /ʂɨ tɕjoʊ/
20 二十 (Er shi) /ɤʊ ʂɨ/
21 二十一 (Er shi yi) /ɤʊ ʂɨ i/
22 二十二 (Er shi er) /ɤʊ ʂɨ ɤʊ/
23 二十三 (Er shi san) /ɤʊ ʂɨ sʌn/
24 二十四 (Er shi si) /ɤʊ ʂɨ sɨ/
25 二十五 (Er shi wu) /ɤʊ ʂɨ u/

Fargene på shanghainesisk

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonetisk transkripsjon (IPA)
Hvit 白色 (Ba se) /paʊ sə/
Svart 黑色 (Hei se) /heɪ sə/
Rød 红色 (Hong se) /hoʊŋ sə/
Blå 蓝色 (Lan se) /lan sə/
Gul 黄色 (Huang se) /hwaŋ sə/
Grønn 绿色 (Lv se) /lʏ sə/
Oransje 橙色 (Cheng se) /tʂʰʊŋ sə/
Lilla 紫色 (Zi se) /tsɨ sə/
Rosa 粉色 (Fen se) /fən sə/
Brun 棕色 (Zong se) /tsoʊŋ sə/

Ukedagene, månedene og årstidene på shanghainesisk

 

Norsk Shanghainesisk (Simplified) Fonetisk transkripsjon (IPA)
Ukedager:
Mandag 星期一 (Xing qi yi) /ɕiŋ tɕʰi i/
Tirsdag 星期二 (Xing qi er) /ɕiŋ tɕʰi ɚ/
Onsdag 星期三 (Xing qi san) /ɕiŋ tɕʰi sɑn/
Torsdag 星期四 (Xing qi si) /ɕiŋ tɕʰi sɯ/
Fredag 星期五 (Xing qi wu) /ɕiŋ tɕʰi u/
Lørdag 星期六 (Xing qi liu) /ɕiŋ tɕʰi liu/
Søndag 星期日 (Xing qi ri) /ɕiŋ tɕʰi ʐ̩/
Månedene:
Januar 一月 (Yi yue) /i yɥɛ/
Februar 二月 (Er yue) /ɚ yɥɛ/
Mars 三月 (San yue) /sɑn yɥɛ/
April 四月 (Si yue) /si yɥɛ/
Mai 五月 (Wu yue) /u yɥɛ/
Juni 六月 (Liu yue) /liu yɥɛ/
Juli 七月 (Qi yue) /tɕʰi yɥɛ/
August 八月 (Ba yue) /pa yɥɛ/
September 九月 (Jiu yue) /tɕjo yɥɛ/
Oktober 十月 (Shi yue) /ʂɯ yɥɛ/
November 十一月 (Shi yi yue) /ʂɯ ji yɥɛ/
Desember 十二月 (Shi er yue) /ʂɯ ɚ yɥɛ/
Årstider:
Vår 春天 (Chun tian) /tɕʰyn tʰiɛn/
Sommer 夏天 (Xia tian) /ɕia tʰiɛn/
Vår 春天 (Chun tian) /tɕʰiɔu tʰiɛn/
Sommer 夏天 (Xia tian) /tʊŋ tʰiɛn/

Shanghainesisk Nettkurs


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på