Vanlige Fraser på slovakisk ✓ | Islandsk i hverdagen

Slovakiske fraser – Her finner du de vanligste slovakiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa slovakisk

Slovakiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Slovakiske fraser du bør kunne

Hils på noen på slovakisk

Hilse på en person på slovakisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Hallo Ahoj ɑhɔj
Velkommen Vitajte vi-ta-yte
God morgen Dobré ráno do-breh rah-no
God dag Dobrý deň do-bree deň
God kveld Dobrý večer do-bree vech-er
Hyggelig å se deg! Teší ma, že ťa vidím! te-shi ma, že ťa vee-deem
Hyggelig å treffe deg! Teší ma, že som ťa stretol! te-shi ma, že som ťa streh-tol

svarer man:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Ďakujem, aj ja sa teším na stretnutie s tebou. ɟa-ku-yem, aj ya sa te-shim na streh-tu-ni-ye s te-bow

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Ako sa máš? ako sa maš

svarer man:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Ďakujem, že sa pýtaš, mám sa dobre. ɟa-ku-yem, že sa pi-taš, ma:m sa do-bre
Takk, jeg har det bra. Ďakujem, mám sa dobre. ɟa-ku-yem, ma:m sa do-bre
Takk. Jeg har det ikke så bra. Ďakujem. Nie som v najlepšej forme. ɟa-ku-yem. nie som v naj-lep-šej for-me.

Mer informasjon om å lære slovakisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på slovakisk?

Å si farvel til en person på slovakisk er ikke så vanskelig:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Ha det Maj sa dobre / Maj sa mite maj sa do-bre / maj sa mi-te
Ha det bra! Maj sa dobre / Maj sa mite maj sa do-bre / maj sa mi-te
Ha det Maj sa dobre / Maj sa mite maj sa do-bre / maj sa mi-te
Vi ses i morgen Vidíme sa zajtra vi-di-me sa zaj-tra
Vi ses snart Vidíme sa čoskoro vi-di-me sa cho-skoro
Sees senere Uvidíme sa neskôr u-vi-di-me sa nes-kor
God natt Dobrú noc do-broo nots
Vi snakkes. Hovoríme sa. / Ozvite sa. ho-vo-ri-me sa / oz-vi-te sa
Hyggelig å treffe deg! Teší ma, že som ťa stretol! te-shi ma, že som ťa streh-tol

Hvordan presenterer jeg meg på slovakisk?

Når du bor i Slovakia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på slovakisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Volám sa Mario. / Mojim menom je Mario. vo-lam sa ma-ri-o / mo-jim me-nom ye ma-ri-o
Hva heter du? Ako sa voláš? ako sa vo-laš
Hva heter du til etternavn? Aké je tvoje priezvisko? a-ke ye tvo-je pri-ez-vis-ko
Hva heter du til fornavn? Aké je tvoje krstné meno? a-ke ye tvo-je krs-tne me-no

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Odkiaľ si? o-dki-al si
Jeg er fra Berlin. Ja som z Berlína. / Pochádzam z Berlína. ya som z ber-li-na / po-chah-dzam z ber-li-na
Er du fra Paris? Si z Paríža? si z pa-ri-ža
Nei, jeg er fra London. Nie, som z Londýna. / Pochádzam z Londýna. nie, som z lon-di-na / po-chah-dzam z lon-di-na
Flott, jeg er også fra London. Skvelé, ja tiež som z Londýna. skve-le, ya tiež som z lon-di-na
Hvor bor du? Kde bývaš? kde by-vaš
Jeg bor i Milano. Bývam v Miláne. by-vam v mi-la-ne

Hvis du sitter fast med slovakisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Hovoríš po anglicky? ho-vo-riš po an-glit-ski
Ja, jeg snakker engelsk. Áno, hovorím po anglicky. a-no, ho-vo-rim po an-glit-ski
Ja, jeg snakker litt engelsk. Áno, hovorím trochu po anglicky. a-no, ho-vo-rim tro-chu po an-glit-ski
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Nie, nehovorím po anglicky. nie, ne-ho-vo-rim po an-glit-ski
Jeg snakker bare slovakisk. Hovorím len po slovensky. ho-vo-rim len po slo-ven-ski
Jeg forstår litt slovakisk. Rozumiem trochu po slovensky. ro-zu-miem tro-chu po slo-ven-ski

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Jeg er slovakisk. Ja som Slovák/Slovenka. ya som slo-vak / slo-ven-ka
Jeg er skadet. Som zranený / zranená. som zra-ne-ny / zra-ne-na
Jeg er her. Som tu. som tu
Jeg er sulten. Som hladný / hladná. som hla-dny / hla-dna
Jeg er tørst. Som smädný / smädná. som sma-dny / sma-dna
Jeg er enslig. Som slobodný / slobodná. som slo-bo-dny / slo-bo-dna
Jeg trenger hjelp! Potrebujem pomoc! po-tre-bu-yem po-tsoz

Be om unnskyldning på slovakisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker slovakisk:

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Prepáčte. pre-páč-te
Jeg ber om unnskyldning. Prosím o prepáčenie. pro-sim o pre-páčenie
Unnskyld, det var ikke meningen. Prepáčte, to nebolo myslené. pre-páč-te, to ne-bo-lo mys-le-ne

Mer informasjon om kurset i slovakisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på slovakisk

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Inngang Vchod v-chod
Toalett Toaleta to-a-le-ta
Utgang Východ vi-chod
Oppmerksomhet! Pozor! po-zor
Politiet Polícia po-lit-sia
Redningstjenesten Záchranka za-chran-ka
Brannvesen Hasiči ha-si-tsi

Tell til 25 på slovakisk

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
1 Jeden ye-den
2 Dva dva
3 Tri tri
4 Štyri šty-ri
5 Päť pät
6 Šesť šešť
7 Sedem se-dem
8 Osem o-sem
9 Deväť de-vät
10 Desať de-sät
11 Jedenásť ye-de-nast
12 Dvanásť dva-nast
13 Trinásť tri-nast
14 Štrnásť štyr-nast
15 Pätnásť pät-nast
16 Šestnásť šeštnast
17 Sedemnásť se-dem-nast
18 Osemnásť o-sem-nast
19 Devätnásť de-vät-nast
20 Dvadsať dva-dsah-t
21 Dvadsaťjeden dva-dsah-tye-den
22 Dvadsaťdva dva-dsah-t-dva
23 Dvadsaťtri dva-dsah-t-tri
24 Dvadsaťštyri dva-dsah-t-šty-ri
25 Dvadsaťpäť dva-dsah-t-pät

Fargene på slovakisk

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Svart Čierna čier-na
Hvit Biela byeh-la
Rød Červená čer-ve-ná
Grønn Zelená ze-le-ná
Gul Žltá žl-tá
Blå Modrá mod-rá
Oransje Oranžová o-ran-žo-vá
Lilla Fialová fi-a-lo-vá
Rosa Ružová ru-žo-vá
Brun Hnedá hně-dá

Ukedagene, månedene og årstidene på slovakisk

Norsk Slovakisk Fonetisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Pondelok pon-de-lok
Tirsdag Utorok u-to-rok
Onsdag Streda st-re-da
Torsdag Štvrtok štv-r-tok
Fredag Piatok pia-tok
Lørdag Sobota so-bo-ta
Søndag Nedeľa ne-de-ľa
Måneder
Januar Január ja-nu-ár
Februar Február fe-bru-ár
Mars Marec ma-rets
April Apríl a-príl
Mai Máj máj
Juni Jún jú-n
Juli Júl jú-l
August August au-gust
September September sep-tem-ber
Oktober Október ok-tó-ber
November November no-vem-ber
Desember December de-cem-ber
Årstider
Vår Jaro ya-ro
Sommer Leto le-to
Høst Jeseň jes-šen
Vinter Zima zi-ma


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på