Vanlige Fraser på latvisk ✓ | Latvisk i hverdagen

Latviske fraser – Her finner du de vanligste latviske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Latviske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Latviske fraser du bør kunne

Hils på noen på latvisk

Hilse på en person på latvisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Hallo Sveiks! sveh-iks
Velkommen Laipni lūdzam! laip-ni loo-dzam
God morgen Labrīt! la-breet
God dag Labdien! lab-dyen
God kveld Labvakar! lab-va-kar
Hyggelig å se deg! Prieks iepazīties! pree-eks iepa-zi-tyes
Hyggelig å treffe deg! Prieks satikties! pree-eks sa-tik-tyes

svarer man:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Paldies, prieks arī tevi redzēt. pal-dyes pree-eks a-rih te-vi red-zeht

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Kā tev iet? ka tev iet?

svarer man:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Paldies, man ir labi. Paldies par jautājumu. pal-dyes man eer lah-bi. pal-dyes par yau-ta-yu-mu
Takk, jeg har det bra. Paldies, man ir labi. pal-dyes man eer lah-bi
Takk. Jeg har det ikke så bra. Paldies. Man nav tik labi. pal-dyes man nav tik lah-bi

Mer informasjon om å lære latvisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på latvisk?

Å si farvel til en person på latvisk er ikke så vanskelig:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Ha det Uz redzēšanos! uz red-ze-sha-nos
Ha det bra! Uz redzēšanos! uz red-ze-sha-nos
Ha det Atā! ah-tah
Vi ses i morgen Līdz rītai! lihz ree-tai
Vi ses snart Uz drīzu redzēšanos! uz dree-zu red-ze-sha-nos
Sees senere Uz redzēšanos vēlāk! uz red-ze-sha-nos vee-lahk
God natt Ar labu nakti! ar lah-bu nahk-tee
Vi snakkes. Runāsim vēl! roo-naa-sim vee-l
Hyggelig å treffe deg! Prieks satikt ar Tevi! pree-eks sa-tikt ahr te-vi

Hvordan presenterer jeg meg på latvisk?

Når du bor i Latvia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på latvisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Mani sauc Mario. mah-ni sautz ma-rio
Hva heter du? Kā Tevi sauc? ka te-vi sauts
Hva heter du til etternavn? Kāds ir Tavs uzvārds? kaads eer tavs uz-vards
Hva heter du til fornavn? Kā Tevi sauca? ka te-vi sauw-tsa

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? No kurienes Tu esi? no ku-rye-nes too e-si
Jeg er fra Berlin. Es esmu no Berlīnes. es es-mu no ber-lee-nes
Er du fra Paris? Vai Tu esi no Parīzes? vai too e-si no pa-ree-zes
Nei, jeg er fra London. Nē, es esmu no Londonas. nee, es es-mu no lon-do-nas
Flott, jeg er også fra London. Lieliski, es arī esmu no Londonas. lie-li-ski, es a-rii es-mu no lon-do-nas
Hvor bor du? Kur Tu dzīvo? kur too dzi-vo
Jeg bor i Milano. Es dzīvoju Milānā. es dzi-vo-yu mi-la-naa

Hvis du sitter fast med latvisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Vai Tu runā angliski? vai too roo-naa ang-lis-ki
Ja, jeg snakker engelsk. Jā, es runāju angliski. yaa, es roo-naa-yu ang-lis-ki
Ja, jeg snakker litt engelsk. Jā, es runāju nedaudz angliski. yaa, es roo-naa-yu ne-daudz ang-lis-ki
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Nē, es nerunāju angliski. nee, es ne-roo-naa-yu ang-lis-ki
Jeg snakker bare latvisk. Es runāju tikai latviski. es roo-naa-yu ti-kai la-tvis-ki
Jeg forstår litt latvisk. Es saprotu nedaudz latviski. es sa-pro-tu ne-daudz la-tvis-ki

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Jeg er latvisk. Es esmu latvietis. es es-mu lat-vye-tis
Jeg er skadet. Es esmu ievainots. es es-mu ee-vai-nots
Jeg er her. Es esmu šeit. es es-mu sheit
Jeg er sulten. Es izsalku. es iz-sal-koo
Jeg er tørst. Man ir slāpe. man eer sla-pe
Jeg er enslig. Es esmu viens. es es-mu vi-ens
Jeg trenger hjelp! Man vajag palīdzību! man vah-yag pa-lid-zi-bu

Be om unnskyldning på latvisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker latvisk:

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Piedodiet mani. pye-do-dyet ma-ni
Jeg ber om unnskyldning. Es lūdzu piedošanu. es lood-zu pye-do-sha-nu
Unnskyld, det var ikke meningen. Atvainojiet, tas nav bijis nodoms. at-vai-no-yet, tas nav bii-yis no-doms

Mer informasjon om kurset i latvisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på latvisk

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Inngang Ieeja ee-ya
Toalett Tualete too-a-le-te
Utgang Izeja ee-ze-ya
Oppmerksomhet! Uzmanību! uz-ma-ni-bu
Politiet Policija po-li-tsi-ya
Redningstjenesten Glābšanas dienests glaap-sha-nas dyeh-nests
Brannvesen Ugunsdzēsēji u-gunz-dze-seh-yi

Tell til 25 på latvisk

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
1 viens vi-ens
2 divi di-vi
3 trīs trees
4 četri cha-tri
5 pieci pye-tsi
6 seši se-shi
7 septiņi sep-ti-nyi
8 astoņi as-to-nyi
9 deviņi de-vi-nyi
10 desmit des-mit
11 vienpadsmit vi-en-pad-smit
12 divpadsmit div-pad-smit
13 trīspadsmit tris-pad-smit
14 četrpadsmit chet-r-pad-smit
15 piecpadsmit pyets-pad-smit
16 sešpadsmit sesh-pad-smit
17 septiņpadsmit sep-ti-ny-pad-smit
18 astoņpadsmit as-ton-ny-pad-smit
19 deviņpadsmit de-vin-pad-smit
20 divdesmit div-des-mit
21 divdesmit viens div-des-mit vi-ens
22 divdesmit divi div-des-mit di-vi
23 divdesmit trīs div-des-mit trees
24 divdesmit četri div-des-mit cha-tri
25 divdesmit pieci div-des-mit pye-tsi

Fargene på latvisk

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Svart Melns melns
Hvit Balts balts
Rød Sarkans sar-kans
Grønn Zaļš za-lsh
Blå Zils zils
Gul Dzeltena dzeel-teh-na
Grå Pelēks peh-leeks
Oransje Oranžs o-ran-shs
Rosa Rozā ro-zaa
Lilla Purpurs pur-purs

Ukedagene, månedene og årstidene på latvisk

Ukedager

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Mandag Pirmdiena peer-m-dye-na
Tirsdag Otrdiena o-tr-dye-na
Onsdag Trešdiena trehsh-dye-na
Torsdag Ceturtdiena tseh-tur-dye-na
Fredag Piektdiena pyekht-dye-na
Lørdag Sestdiena sest-dye-na
Søndag Svētdiena svee-t-dye-na

Månedene

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Januar Janvāris yan-va-ris
Februar Februāris fe-broo-a-ris
Mars Marts marts
April Aprīlis a-pri-lis
Mai Maijs maijs
Juni Jūnijs yoo-nijs
Juli Jūlijs yoo-lijs
August Augusts au-gusts
September Septembris sep-tem-bris
Oktober Oktobris ok-to-bris
November Novembris no-veem-bris
Desember Decembris de-tseem-bris

Årstider

Norsk Latvisk Fonetisk transkripsjon
Vår Pavasaris pa-va-sa-ris
Sommer Vasara va-sa-ra
Høst Rudens roo-dens
Vinter Ziema zi-e-ma


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på