Vanlige Fraser på estlandsk ✓ | Estlandsk i hverdagen

Estlandske fraser – Her finner du de vanligste estlandske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa estlandsk

Estlandske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Estlandske fraser du bør kunne

Hils på noen på estlandsk

Hilse på en person på estlandsk? Det er ganske enkelt:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Hallo Tere /teh-reh/
Velkommen Tere tulemast /teh-reh too-leh-mahst/
God morgen Tere hommikust /teh-reh hohm-mee-koost/
God dag Tere päevast /teh-reh pieh-vahst/
God kveld Tere õhtust /teh-reh uht-st/
Hyggelig å se deg! Rõõm sind näha! /rɤɤm sihnd naah-ah/
Hyggelig å treffe deg! Rõõm sind kohata! /rɤɤm sihnd kohh-tah-tah/

svarer man:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også Aitäh, hea sindki näha! /ai-tahh, heh-ah sihnd-ki naah-ah/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Kuidas sul läheb? /koo-ee-dahs sool lae-hehb?/

svarer man:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra Tänan küsimast, mul läheb hästi. /tae-naan koos-ee-mahst, mool lae-hehb hae-sti/
Takk, jeg har det bra Tänan, mul läheb hästi. /tae-naan, mool lae-hehb hae-sti/
Takk. Jeg har det ikke så bra Tänan, mul läheb halvasti. /tae-naan, mool lae-hehb hahl-vah-sti/

Mer informasjon om å lære estlandsk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på estlandsk?

Å si farvel til en person på estlandsk er ikke så vanskelig:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Ha det Nägemist /nae-geh-mist/
Ha det bra! Head aega! /heh-aht aeh-ga/
Ha det Terehtist! /teh-rehhtist/
Vi ses i morgen Näeme homme! /nae-eh-meh ho-mmeh/
Vi ses snart Näeme varsti! /nae-eh-meh vaer-sti/
Sees senere Nägemiseni! /nae-geh-miseh-nee/
God natt Head ööd! /heh-aht uhhd/
Vi snakkes Räägime hiljem! /rae-gi-meh hill-yehm/
Hyggelig å treffe deg! Rõõm sind kohata! /rɤɤm sihnd kohh-tah-tah/

Hvordan presenterer jeg meg på estlandsk?

Når du bor i Estland, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på estlandsk og vite hvem du snakker med.

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario Minu nimi on Mario. /mee-nu nee-mee ohn Mario/
Hva heter du? Mis su nimi on? /mis soo nee-mee ohn/
Hva heter du til etternavn? Mis on teie perekonnanimi? /mis ohn tay-eh pae-reh-koen-nah-nee-mi/
Hva heter du til fornavn? Mis on teie eesnimi? /mis ohn tay-eh eh-snee-mi/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Kust sa pärit oled? /kust sah pae-rit oh-led/
Jeg er fra Berlin Ma olen Berliinist. /ma oh-lehn behhr-liin-ist/
Er du fra Paris? Kas sa oled Pariisist? /kahs sah oh-led pah-ree-sist/
Nei, jeg er fra London Ei, ma olen Londonist. /ei, ma oh-lehn lohn-doh-nist/
Flott, jeg er også fra London Väga hea, mina ka olen Londonist. /vae-ga heh-ah, mina kah oh-lehn lohn-doh-nist/
Hvor bor du? Kus sa elad? /koos sah eh-laad/
Jeg bor i Milano Ma elan Milanos. /ma eh-lahn mi-lah-nos/

Hvis du sitter fast med estlandsk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Kas te räägite inglise keelt? /kahs teh raa-gi-teh ing-li-seh kehlt/
Ja, jeg snakker engelsk Jah, ma räägin inglise keelt. /yah, ma raa-gin ing-li-seh kehlt/
Ja, jeg snakker litt engelsk Jah, ma räägin veidi inglise keelt. /yah, ma raa-gin vey-di ing-li-seh kehlt/
Nei, jeg snakker ikke engelsk Ei, ma ei räägi inglise keelt. /ei, ma ei raa-gi ing-li-seh kehlt/
Jeg snakker bare estisk Ma räägin ainult eesti keelt. /ma raa-gin ai-nult eh-sti kehlt/
Jeg forstår litt estisk Ma saan natuke aru eesti keelest. /ma saan na-too-keh ah-ru eh-sti keh-lehst/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Jeg er estlandsk Mina olen eestlane. /mee-nah oh-lehn eh-stlah-neh/
Jeg er skadet Ma olen vigastatud. /ma oh-lehn vih-gah-stah-tood/
Jeg er her Mina olen siin. /mee-nah oh-lehn siin/
Jeg er sulten Ma olen näljane. /ma oh-lehn nael-ya-neh/
Jeg er tørst Ma olen janune. /ma oh-lehn yah-nu-neh/
Jeg er enslig Ma olen vallaline. /ma oh-lehn val-lah-li-neh/
Jeg trenger hjelp! Ma vajan abi! /ma va-yaan ah-bee/

Be om unnskyldning på estlandsk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker estlandsk:

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg Vabandage mind /vah-bahn-dah-geh meend/
Jeg ber om unnskyldning Ma palun vabandust. /ma pah-lun vah-bahn-doost/
Unnskyld, det var ikke meningen Vabandust, see polnud tahtlik. /vah-bahn-doost, seh pohl-nood tahh-tlik/

Mer informasjon om kurset i estlandsk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på estlandsk

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Inngang Sissepääs /sis-se-paas/
Toalett WC, tualett /vee-tseh, tuh-ah-lett/
Utgang Väljapääs /vael-ya-paas/
Oppmerksomhet! Tähelepanu! /tae-heh-leh-pah-noo/
Politiet Politsei /poh-liht-sei/
Redningstjenesten Kiirabi /kih-rah-bee/
Brannvesen Tuletõrje /tu-leh-tor-yeh/

Tell til 25 på estlandsk

Nummer Estisk Fonetisk transkripsjon
1 üks /yyks/
2 kaks /kahks/
3 kolm /kohlm/
4 neli /neh-lee/
5 viis /vees/
6 kuus /koos/
7 seitse /say-tseh/
8 kaheksa /kah-hek-sah/
9 üheksa /yy-hek-sah/
10 kümme /kue-mme/
11 üksteist /yyk-stehist/
12 kaksteist /kahks-teh-ist/
13 kolmteist /kohlm-teh-ist/
14 neliteist /neh-li-teh-ist/
15 viisteist /vees-teh-ist/
16 kuusteist /koos-teh-ist/
17 seitseteist /say-tseh-teh-ist/
18 kaheksateist /kah-hek-sah-teh-ist/
19 üheksateist /yy-hek-sah-teh-ist/
20 kakskümmend /kahks-kyum-mehnd/
21 kakskümmend üks /kahks-kyum-mehnd yyks/
22 kakskümmend kaks /kahks-kyum-mehnd kahks/
23 kakskümmend kolm /kahks-kyum-mehnd kohlm/
24 kakskümmend neli /kahks-kyum-mehnd neh-lee/
25 kakskümmend viis /kahks-kyum-mehnd vees/

Fargene på estlandsk

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Hvit Valge /val-geh/
Svart Must /moost/
Grå Hall /hahl/
Rød Punane /poo-nah-neh/
Blå Sinine /see-nee-neh/
Gul Kollane /kohl-lah-neh/
Grønn Roheline /roh-heh-neh/
Oransje Oranž /oh-rahnzh/
Lilla Lilla /lee-lah/
Rosa Roosa /roh-sah/

Ukedagene, månedene og årstidene på estlandsk

Norsk Estisk Fonetisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Esmaspäev /ehs-mahs-pae-ehv/
Tirsdag Teisipäev /teh-si-pae-ehv/
Onsdag Kolmapäev /kol-mah-pae-ehv/
Torsdag Neljapäev /nehl-ya-pae-ehv/
Fredag Reede /reh-eh-deh/
Lørdag Laupäev /lah-oo-pae-ehv/
Søndag Pühapäev /pyu-hah-pae-ehv/
Månedene
Januar Jaanuar /yah-nah-oohr/
Februar Veebruar /veh-eh-oohr/
Mars Märts /maer-ts/
April Aprill /ah-prill/
Mai Mai /mahy/
Juni Juuni /joo-nee/
Juli Juuli /joo-lee/
August August /ow-goost/
September September /sehp-tem-ber/
Oktober Oktoober /ohk-toh-ber/
November November /noh-vem-ber/
Desember Detsember /deht-sem-ber/
Årstider
Vår Kevad /keh-vahd/
Sommer Suvi /soo-vee/
Høst Sügis /syu-gis/
Vinter Talv /tahlv/


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på