Vanlige Fraser på italiensk ✓ | Italiensk i hverdagen

Italienske fraser – Her finner du de vanligste italienske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa italiensk

Italienske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Italienske fraser du bør kunne

Hils på noen på italiensk

Hilse på en person på italiensk? Det er ganske enkelt:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Hallo Ciao /ˈtʃa.o/
Velkommen Benvenuto /ben.veˈnu.to/
God morgen Buongiorno /buonˈdʒorno/
God dag Buongiorno / Buona giornata /buonˈdʒorno/ /ˈbwɔna dʒorˈnaːta/
God kveld Buonasera /bwɔnaˈseːra/
Hyggelig å se deg! Piacere di vederti! /pjaˈtʃɛːre di veˈdɛr.ti/
Hyggelig å treffe deg! Piacere di conoscerti! /pjaˈtʃɛːre di konoʃˈtʃɛr.ti/

svarer man:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Grazie, è bello vederti anche tu. /ˈɡrattsje, ɛ ˈbɛllo veˈdɛrti ˈankke tu/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Come stai? /ˈkɔme ˈsta.i/

svarer man:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Grazie per aver chiesto, sto bene. /ˈɡrattsje pɛr aˈver kjɛsto, stɔ ˈbɛne/
Takk, jeg har det bra. Grazie, sto bene. /ˈɡrattsje, stɔ ˈbɛne/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Grazie. Non sto molto bene. /ˈɡrattsje, non sto ˈmolto ˈbɛne/

Gratis prøveversjon på italiensk

Lær italiensk khelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære italiensk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære italiensk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na

Mer informasjon om å lære italiensk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på italiensk?

Å si farvel til en person på italiensk er ikke så vanskelig:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Ha det. Ciao. /ˈtʃa.o/
Ha det bra! Ciao! Buona giornata! /ˈtʃa.o bwɔna dʒorˈnaːta/
Ha det. Arrivederci. /arri.veˈdɛr.tʃi/
Vi ses i morgen. Ci vediamo domani. /tʃi veˈdja.mo doˈmaːni/
Vi ses snart. Ci vediamo presto. /tʃi veˈdja.mo ˈpresto/
Sees senere. A dopo. /a ˈdɔːpo/
God natt. Buonanotte. /bwɔnaˈnɔtːe/
Vi snakkes. Ci sentiamo. /tʃi senˈtja.mo/
Hyggelig å treffe deg! È un piacere conoscerti! /ɛ un pjaˈtʃɛːre konoʃˈtʃɛr.ti/

Hvordan presenterer jeg meg på italiensk?

Når du bor i Italia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på italiensk og vite hvem du snakker med.

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Mi chiamo Mario. /mi ˈkja.mo ˈmaːrjo/
Hva heter du? Come ti chiami? /ˈkɔme ti ˈkja.mi/
Hva heter du til etternavn? Qual è il tuo cognome? /kwal ɛ il ˈtuːo koɲˈjoːme/
Hva heter du til fornavn? Qual è il tuo nome? /kwal ɛ il ˈtuːo ˈnoːme/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Di dove sei? /di ˈdo.ve ˈsɛi/
Jeg er fra Berlin. Vengo da Berlino. /ˈvɛŋɡo da beˈrlino/
Er du fra Paris? Sei di Parigi? /sɛi di paˈri.dʒi/
Nei, jeg er fra London. No, vengo da Londra. /no, ˈvɛŋɡo da ˈlondra/
Flott, jeg er også fra London. Fantastico, anch’io vengo da Londra. /fantasˈti.ko, anˈkjɔ ˈvɛŋɡo da ˈlondra/
Hvor bor du? Dove abiti? /ˈdo.ve aˈbiːti/
Jeg bor i Milano. Abito a Milano. /aˈbiːto a miˈlaːno/

Hvis du sitter fast med italiensk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Parli inglese? /ˈpar.li inˈɡle.ze/
Ja, jeg snakker engelsk. Sì, parlo inglese. /si, ˈpar.lo inˈɡle.ze/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Sì, parlo un po’ d’inglese. /si, ˈpar.lo un po dinˈɡle.ze/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. No, non parlo inglese. /no, non ˈpar.lo inˈɡle.ze/
Jeg snakker bare italiensk. Parlo solo italiano. /ˈpar.lo ˈso.lo itaˈljaːno/
Jeg forstår litt italiensk. Capisco un po’ di italiano. /kaˈpi.sko un po di itaˈljaːno/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Jeg er tysk. Sono tedesco. /ˈsono teˈdes.ko/
Jeg er skadet. Sono ferito. /ˈsono feˈri.to/
Jeg er her. Sono qui. /ˈsono ˈkwi/
Jeg er sulten. Ho fame. /ɔ ˈfa.me/
Jeg er tørst. Ho sete. /ɔ ˈse.te/
Jeg er enslig. Sono single. /ˈsono ˈsin.ɡle/
Jeg trenger hjelp! Ho bisogno di aiuto! /ɔ biˈzɔɲ.ɲo di aˈju.to/

Be om unnskyldning på italiensk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker italiensk:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Unnskyld meg. Scusa / Mi scusi (formal) /ˈsku.sa/ /mi ˈsku.zi/
Jeg ber om unnskyldning. Chiedo scusa / Mi scuso (formal) /ˈkjɛ.do ˈsku.sa/ /mi ˈsku.zo/
Unnskyld, det var ikke meningen. Scusa, non era mia intenzione. /ˈsku.sa, non ˈɛː.ra ˈmi.a inˈtɛn.tsjɔ.ne/

Mer informasjon om kurset i italiensk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Inngang Ingresso /inˈɡrɛs.so/
Toalett Bagno / Servizi igienici /ˈbaɲːo/ /serˈvi.tsi iˈdʒɛː.ni.tʃi/
Utgang Uscita /uʃˈʃi.ta/
Oppmerksomhet! Attenzione! /attenˈtsjoːne/
Politiet Polizia /poˈli.tsi.a/
Redningstjenesten Soccorso / Pronto Soccorso /ˈsok.kor.so/ /ˈprɔn.to sokˈkɔr.so/
Brannvesen Vigili del Fuoco /viˈdʒiː.li del ˈfwɔːko/

Tell til 25 på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
1 Uno /ˈuːno/
2 Due /ˈduːe/
3 Tre /ˈtre/
4 Quattro /ˈkwat.tro/
5 Cinque /ˈtʃiŋ.que/
6 Sei /ˈsɛi/
7 Sette /ˈsɛt.te/
8 Otto /ˈɔt.to/
9 Nove /ˈnɔː.ve/
10 Dieci /ˈdjeː.tʃi/
11 Undici /ˈun.di.tʃi/
12 Dodici /ˈdɔː.di.tʃi/
13 Tredici /ˈtre.di.tʃi/
14 Quattordici /kwat.torˈdiː.tʃi/
15 Quindici /ˈkwin.di.tʃi/
16 Sedici /ˈse.di.tʃi/
17 Diciassette /diˌtʃasˈset.te/
18 Diciotto /diˈtʃɔt.to/
19 Diciannove /diˌtʃanˈnɔː.ve/
20 Vent i /ˈvɛn.ti/
21 Ventuno /venˈtuːno/
22 Ventidue /venˈtiːdue/
23 Ventitré /venˈtiːtre/
24 Ventiquattro /ventiˈkwaːtro/
25 Venticinque /ventiˈtʃiŋkwe/

Fargene på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Rød Rosso /ˈrɔs.so/
Blå Blu /bluː/
Grønn Verde /ˈvɛr.de/
Gul Giallo /ˈdʒal.lo/
Svart Nero /ˈnɛː.ro/
Hvit Bianco /ˈbjaŋ.ko/
Oransje Arancione /aranˈtʃoːne/
Grå Grigio /ˈɡri.dʒo/
Lilla Viola /ˈvjɔː.la/
Rosa Rosa /ˈrɔː.za/

Ukedagene, månedene og årstidene på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Lunedì /luˈne.di/
Tirsdag Martedì /marˈte.di/
Onsdag Mercoledì /mer.koˈle.di/
Torsdag Giovedì /dʒo.veˈdi/
Fredag Venerdì /ve.neɾˈdi/
Lørdag Sabato /ˈsa.ba.to/
Søndag Domenica /doˈmeː.ni.ka/
Måneder
Januar Gennaio /dʒenˈnaː.jo/
Februar Febbraio /febˈbraː.jo/
Mars Marzo /ˈmart.so/
April Aprile /aˈpri.le/
Mai Maggio /ˈmadʒːo/
Juni Giugno /ˈdʒuɲɲo/
Juli Luglio /ˈluʎʎo/
August Agosto /aˈɡɔsto/
September Settembre /setˈtɛm.bre/
Oktober Ottobre /otˈto.bre/
November Novembre /noˈvɛm.bre/
Desember Dicembre /diˈtʃɛm.bre/
Årstider
Vår Primavera /pri.maˈve.ra/
Sommer Estate /eˈstaː.te/
Høst Autunno /auˈtun.no/
Vinter Inverno /inˈvɛr.no/

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på