Vanlige Fraser på italiensk ✓ | Italiensk i hverdagen

Italienske fraser – Her finner du de vanligste italienske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa italiensk

Italienske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Italienske fraser du bør kunne

Hils på noen på italiensk

Hilse på en person på italiensk? Det er ganske enkelt:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Hallo Ciao /ˈtʃa.o/
Velkommen Benvenuto /ben.veˈnu.to/
God morgen Buongiorno /buonˈdʒorno/
God dag Buongiorno / Buona giornata /buonˈdʒorno/ /ˈbwɔna dʒorˈnaːta/
God kveld Buonasera /bwɔnaˈseːra/
Hyggelig å se deg! Piacere di vederti! /pjaˈtʃɛːre di veˈdɛr.ti/
Hyggelig å treffe deg! Piacere di conoscerti! /pjaˈtʃɛːre di konoʃˈtʃɛr.ti/

svarer man:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Grazie, è bello vederti anche tu. /ˈɡrattsje, ɛ ˈbɛllo veˈdɛrti ˈankke tu/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Come stai? /ˈkɔme ˈsta.i/

svarer man:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Grazie per aver chiesto, sto bene. /ˈɡrattsje pɛr aˈver kjɛsto, stɔ ˈbɛne/
Takk, jeg har det bra. Grazie, sto bene. /ˈɡrattsje, stɔ ˈbɛne/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Grazie. Non sto molto bene. /ˈɡrattsje, non sto ˈmolto ˈbɛne/

Mer informasjon om å lære italiensk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på italiensk?

Å si farvel til en person på italiensk er ikke så vanskelig:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Ha det. Ciao. /ˈtʃa.o/
Ha det bra! Ciao! Buona giornata! /ˈtʃa.o bwɔna dʒorˈnaːta/
Ha det. Arrivederci. /arri.veˈdɛr.tʃi/
Vi ses i morgen. Ci vediamo domani. /tʃi veˈdja.mo doˈmaːni/
Vi ses snart. Ci vediamo presto. /tʃi veˈdja.mo ˈpresto/
Sees senere. A dopo. /a ˈdɔːpo/
God natt. Buonanotte. /bwɔnaˈnɔtːe/
Vi snakkes. Ci sentiamo. /tʃi senˈtja.mo/
Hyggelig å treffe deg! È un piacere conoscerti! /ɛ un pjaˈtʃɛːre konoʃˈtʃɛr.ti/

Hvordan presenterer jeg meg på italiensk?

Når du bor i Italia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på italiensk og vite hvem du snakker med.

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Mi chiamo Mario. /mi ˈkja.mo ˈmaːrjo/
Hva heter du? Come ti chiami? /ˈkɔme ti ˈkja.mi/
Hva heter du til etternavn? Qual è il tuo cognome? /kwal ɛ il ˈtuːo koɲˈjoːme/
Hva heter du til fornavn? Qual è il tuo nome? /kwal ɛ il ˈtuːo ˈnoːme/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Di dove sei? /di ˈdo.ve ˈsɛi/
Jeg er fra Berlin. Vengo da Berlino. /ˈvɛŋɡo da beˈrlino/
Er du fra Paris? Sei di Parigi? /sɛi di paˈri.dʒi/
Nei, jeg er fra London. No, vengo da Londra. /no, ˈvɛŋɡo da ˈlondra/
Flott, jeg er også fra London. Fantastico, anch’io vengo da Londra. /fantasˈti.ko, anˈkjɔ ˈvɛŋɡo da ˈlondra/
Hvor bor du? Dove abiti? /ˈdo.ve aˈbiːti/
Jeg bor i Milano. Abito a Milano. /aˈbiːto a miˈlaːno/

Hvis du sitter fast med italiensk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Parli inglese? /ˈpar.li inˈɡle.ze/
Ja, jeg snakker engelsk. Sì, parlo inglese. /si, ˈpar.lo inˈɡle.ze/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Sì, parlo un po’ d’inglese. /si, ˈpar.lo un po dinˈɡle.ze/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. No, non parlo inglese. /no, non ˈpar.lo inˈɡle.ze/
Jeg snakker bare italiensk. Parlo solo italiano. /ˈpar.lo ˈso.lo itaˈljaːno/
Jeg forstår litt italiensk. Capisco un po’ di italiano. /kaˈpi.sko un po di itaˈljaːno/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Jeg er tysk. Sono tedesco. /ˈsono teˈdes.ko/
Jeg er skadet. Sono ferito. /ˈsono feˈri.to/
Jeg er her. Sono qui. /ˈsono ˈkwi/
Jeg er sulten. Ho fame. /ɔ ˈfa.me/
Jeg er tørst. Ho sete. /ɔ ˈse.te/
Jeg er enslig. Sono single. /ˈsono ˈsin.ɡle/
Jeg trenger hjelp! Ho bisogno di aiuto! /ɔ biˈzɔɲ.ɲo di aˈju.to/

Be om unnskyldning på italiensk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker italiensk:

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Unnskyld meg. Scusa / Mi scusi (formal) /ˈsku.sa/ /mi ˈsku.zi/
Jeg ber om unnskyldning. Chiedo scusa / Mi scuso (formal) /ˈkjɛ.do ˈsku.sa/ /mi ˈsku.zo/
Unnskyld, det var ikke meningen. Scusa, non era mia intenzione. /ˈsku.sa, non ˈɛː.ra ˈmi.a inˈtɛn.tsjɔ.ne/

Mer informasjon om kurset i italiensk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Inngang Ingresso /inˈɡrɛs.so/
Toalett Bagno / Servizi igienici /ˈbaɲːo/ /serˈvi.tsi iˈdʒɛː.ni.tʃi/
Utgang Uscita /uʃˈʃi.ta/
Oppmerksomhet! Attenzione! /attenˈtsjoːne/
Politiet Polizia /poˈli.tsi.a/
Redningstjenesten Soccorso / Pronto Soccorso /ˈsok.kor.so/ /ˈprɔn.to sokˈkɔr.so/
Brannvesen Vigili del Fuoco /viˈdʒiː.li del ˈfwɔːko/

Tell til 25 på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
1 Uno /ˈuːno/
2 Due /ˈduːe/
3 Tre /ˈtre/
4 Quattro /ˈkwat.tro/
5 Cinque /ˈtʃiŋ.que/
6 Sei /ˈsɛi/
7 Sette /ˈsɛt.te/
8 Otto /ˈɔt.to/
9 Nove /ˈnɔː.ve/
10 Dieci /ˈdjeː.tʃi/
11 Undici /ˈun.di.tʃi/
12 Dodici /ˈdɔː.di.tʃi/
13 Tredici /ˈtre.di.tʃi/
14 Quattordici /kwat.torˈdiː.tʃi/
15 Quindici /ˈkwin.di.tʃi/
16 Sedici /ˈse.di.tʃi/
17 Diciassette /diˌtʃasˈset.te/
18 Diciotto /diˈtʃɔt.to/
19 Diciannove /diˌtʃanˈnɔː.ve/
20 Vent i /ˈvɛn.ti/
21 Ventuno /venˈtuːno/
22 Ventidue /venˈtiːdue/
23 Ventitré /venˈtiːtre/
24 Ventiquattro /ventiˈkwaːtro/
25 Venticinque /ventiˈtʃiŋkwe/

Fargene på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Rød Rosso /ˈrɔs.so/
Blå Blu /bluː/
Grønn Verde /ˈvɛr.de/
Gul Giallo /ˈdʒal.lo/
Svart Nero /ˈnɛː.ro/
Hvit Bianco /ˈbjaŋ.ko/
Oransje Arancione /aranˈtʃoːne/
Grå Grigio /ˈɡri.dʒo/
Lilla Viola /ˈvjɔː.la/
Rosa Rosa /ˈrɔː.za/

Ukedagene, månedene og årstidene på italiensk

Norsk Italiensk Fonologisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Lunedì /luˈne.di/
Tirsdag Martedì /marˈte.di/
Onsdag Mercoledì /mer.koˈle.di/
Torsdag Giovedì /dʒo.veˈdi/
Fredag Venerdì /ve.neɾˈdi/
Lørdag Sabato /ˈsa.ba.to/
Søndag Domenica /doˈmeː.ni.ka/
Måneder
Januar Gennaio /dʒenˈnaː.jo/
Februar Febbraio /febˈbraː.jo/
Mars Marzo /ˈmart.so/
April Aprile /aˈpri.le/
Mai Maggio /ˈmadʒːo/
Juni Giugno /ˈdʒuɲɲo/
Juli Luglio /ˈluʎʎo/
August Agosto /aˈɡɔsto/
September Settembre /setˈtɛm.bre/
Oktober Ottobre /otˈto.bre/
November Novembre /noˈvɛm.bre/
Desember Dicembre /diˈtʃɛm.bre/
Årstider
Vår Primavera /pri.maˈve.ra/
Sommer Estate /eˈstaː.te/
Høst Autunno /auˈtun.no/
Vinter Inverno /inˈvɛr.no/