Vanlige Fraser på spansk ✓ | Spansk i hverdagen

Spanske fraser – Her finner du de vanligste spanske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa spansk

Spanske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Spanske fraser du bør kunne

Hils på noen på spansk

Hilse på en person på spansk? Det er ganske enkelt:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Hallo Hola ˈola
Velkommen Bienvenido/a bjenˈbeniðo/a
God morgen Buenos días ˈbweno̞s ˈði̯as
God dag Buen día ˈbwem ˈdi̯a
God kveld Buenas tardes ˈbwena̞s ˈta̞ɾðes
Hyggelig å se deg! ¡Encantado/a de verte! enkanˈtaðo/a ðe ˈβeɾte
Hyggelig å treffe deg! ¡Encantado/a de conocerlo/a! enkanˈtaðo/a ðe konoseɾlo/a

svarer man:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Gracias, es bueno verte también. ˈgɾaθjas, es ˈbweno ˈβeɾte ta(m)ˈbjen

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? ¿Cómo estás? / ¿Cómo te va? / ¿Qué tal? ˈko̞mo̞ esˈtas / ˈko̞mo̞ te ˈβa / ke ˈtal

svarer man:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Gracias por preguntar, estoy bien. ˈgɾaθjas poɾ pɾeˈɣuntaɾ, esˈtoy bjen
Takk, jeg har det bra. Gracias, estoy bien. ˈgɾaθjas, esˈtoy bjen
Takk. Jeg har det ikke så bra. Gracias. No estoy muy bien. / No me encuentro bien. / No ando bien. ˈgɾaθjas. no esˈtoy mwi ˈβjen / no me enkwenˈtɾo βjen / no ˈando βjen

Gratis prøveversjon på spansk

Lær spansk helt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære spansk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære spansk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na

Mer informasjon om å lære spansk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på spansk?

Å si farvel til en person på spansk er ikke så vanskelig:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Ha det Adiós / Chao aˈðjos / tʃao
Ha det bra! ¡Adiós! / ¡Chao! / ¡Hasta luego! aˈðjos / tʃao / ˈasta ˈlweɣo
Ha det Nos vemos / Hasta luego nos ˈβemos / ˈasta ˈlweɣo
Vi ses i morgen Nos vemos mañana nos ˈβemos maˈɲana
Vi ses snart Nos vemos pronto nos ˈβemos ˈpɾonto
Sees senere Nos vemos después nos ˈβemos deˈspweθes
God natt Buenas noches ˈbwena̞s ˈnotʃes
Vi snakkes Hablamos pronto / Nos hablamos luego aˈblamos ˈpɾonto / nos aˈblamos ˈlweɣo
Hyggelig å treffe deg! ¡Mucho gusto conocerte! / ¡Encantado de conocerte! ˈmutʃo ˈɣusto konoteɾte / enkanˈtaðo ðe konoseɾte

Hvordan presenterer jeg meg på spansk?

Når du bor i Spania, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på spansk og vite hvem du snakker med.

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Me llamo Mario. me ˈʎamo ˈmaɾjo
Hva heter du? ¿Cómo te llamas? ˈko̞mo̞ te ˈʎamas
Hva heter du til etternavn? ¿Cuál es tu apellido? ˈkwal es tu aˈpellido
Hva heter du til fornavn? ¿Cuál es tu nombre? ˈkwal es tu ˈno̞mbɾe

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? ¿De dónde eres? de ˈðonde ˈeɾes
Jeg er fra Berlin. Soy de Berlín. soj de beɾˈlin
Er du fra Paris? ¿Eres de París? ˈeɾes de paˈɾis
Nei, jeg er fra London. No, soy de Londres. no, soj de ˈlonðɾes
Flott, jeg er også fra London. Genial, yo también soy de Londres. xeniˈal, ʝo tamˈbjen soj de ˈlonðɾes
Hvor bor du? ¿Dónde vives? ˈðonde ˈbiβes
Jeg bor i Milano. Vivo en Milán. ˈbiβo en miˈlan

Hvis du sitter fast med spansk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? ¿Hablas inglés? ˈaβlas iŋˈgles
Ja, jeg snakker engelsk. Sí, hablo inglés. si, ˈaβlo iŋˈgles
Ja, jeg snakker litt engelsk. Sí, hablo un poco de inglés. si, ˈaβlo un ˈpoko ðe iŋˈgles
Nei, jeg snakker ikke engelsk. No, no hablo inglés. no, no ˈaβlo iŋˈgles
Jeg snakker bare spansk. Solo hablo español. ˈsolo ˈaβlo espaˈɲol
Jeg forstår litt spansk. Entiendo un poco de español. entjenˈdo un ˈpoko ðe espaˈɲol

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Jeg er tysk. Soy alemán/a. soj aleˈman / -a
Jeg er skadet. Estoy herido/a. esˈtoj eˈɾiðo / -a
Jeg er her. Estoy aquí. esˈtoj aˈki
Jeg er sulten. Tengo hambre. ˈteŋɡo ˈamβɾe
Jeg er tørst. Tengo sed. ˈteŋɡo ˈseð
Jeg er enslig. Estoy soltero/a. esˈtoj soloˈteɾo / -a
Jeg trenger hjelp! ¡Necesito ayuda! neθesiˈto aˈʝuða

Be om unnskyldning på spansk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker spansk:

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Disculpe / Perdón disˈkulpə / peɾˈðon
Jeg ber om unnskyldning. Pido disculpas. ˈpiðo ðisˈkulpas
Unnskyld, det var ikke meningen. Lo siento, no fue mi intención. lo ˈsjento, no ˈfwe mi inˈtension

Spansk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i spansk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på spansk

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Inngang Entrada enˈtɾaða
Toalett Baño / Aseo / Servicio ˈbaɲo / aˈse̞o / serˈβiθjo
Utgang Salida saˈliða
Oppmerksomhet! ¡Atención! / ¡Cuidado! aˈtensjon / kwiˈðaðo
Politiet La policía la poliˈθi.a
Redningstjenesten Los servicios de emergencia / Los bomberos los serˈβisjos ðe emeɾˈxenθja / los bomˈbeɾos
Brannvesen Los bomberos los bomˈbeɾos

Tell til 25 på spansk

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
1 uno ˈuno
2 dos ˈdos
3 tres tɾes
4 cuatro ˈkwatɾo
5 cinco ˈθiŋko
6 seis sejs
7 siete ˈsjete
8 ocho ˈo.tʃo
9 nueve ˈnwe.βe
10 diez ˈdjeθ
11 once ˈonθe
12 doce ˈdoθe
13 trece ˈtɾeθe
14 catorce kaˈtoɾθe
15 quince ˈkinθe
16 dieciséis djeθiˈseis
17 diecisiete djeθiˈsjete
18 dieciocho djeθiˈo.tʃo
19 diecinueve djeθiˈnwe.βe
20 veinte ˈβjen.te
21 veintiuno βenˈtjun.o / ˈβjen.tju.no
22 veintidós βenˈti.ðos
23 veintitrés βenˈti.tɾes
24 veinticuatro βenˈti.kwa.tɾo
25 veinticinco βenˈti.θiŋko

Fargene på spansk

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Rød Rojo ˈro.xo
Blå Azul aˈθul
Gul Amarillo amaˈɾi.ʎo
Grønn Verde ˈbe.ðe
Oransje Naranja naˈɾaŋ.xa
Svart Negro ˈne.ɣɾo
Hvit Blanco ˈblaŋ.ko
Grå Gris ɡɾis
Rosa Rosa ˈrosa
Lilla Morado / Lila moˈɾaðo / ˈli.la

Ukedagene, månedene og årstidene på spansk

Norsk Spansk Fonetisk transkripsjon
Ukedager:
Mandag Lunes ˈlu.nes
Tirsdag Martes ˈmaɾ.tes
Onsdag Miércoles mjeɾˈko.les
Torsdag Jueves ˈxwe.βes
Fredag Viernes ˈbjeɾ.nes
Lørdag Sábado ˈsa.βaðo
Søndag Domingo doˈmiŋɡo
Måneder:
Januar Enero eˈne.ɾo
Februar Febrero feˈβɾe.ɾo
Mars Marzo ˈmaɾ.θo
April Abril aˈβɾil
Mai Mayo ˈma.ʝo
Juni Junio ˈxu.nio
Juli Julio ˈxu.ljo
August Agosto aˈɣos.to
September Septiembre sepˈtjem.bɾe
Oktober Octubre okˈtuβɾe
November Noviembre noβˈjem.bɾe
Desember Diciembre diθˈjem.bɾe
Årstider:
Vår Primavera pɾimaˈβeɾa
Sommer Verano beˈɾa.no
Høst Otoño oˈto.ɲo
Vinter Invierno imˈβjeɾ.no

Spansk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på