Vanlige Fraser på tyrkisk ✓ | Tyrkisk i hverdagen

Tyrkiske fraser – Her finner du de vanligste tyrkiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa tyrkisk

Tyrkiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Tyrkiske fraser du bør kunne

Hils på noen på tyrkisk

Hilse på en person på tyrkisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Hallo Merhaba mer-ha-ba
Velkommen Hoş geldiniz hosh gel-din-iz
God morgen Günaydın gu-na-y-din
God dag İyi günler i-yi guen-ler
God kveld İyi akşamlar i-yi ak-sham-lar
Hyggelig å se deg! Seni görmek güzel! se-ni gur-mek gu-zel
Hyggelig å treffe deg! Seni tanımak güzel! se-ni ta-ni-mak gu-zel

svarer man:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Teşekkür ederim, seni görmek de iyi. te-shekkur e-de-rim,

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Nasılsın? na-sıl-sın

svarer man:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Teşekkür ederim, iyiyim. te-shekkur e-de-rim, iyiyim
Takk, jeg har det bra. Teşekkürler, iyiyim. te-shekkür-ler, iyiyim
Takk. Jeg har det ikke så bra. Teşekkürler. İyi değilim. te-shekkür-ler, i-yi de-yil-im

Tyrkisk Nettkurs

Mer informasjon om å lære tyrkisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på tyrkisk?

Å si farvel til en person på tyrkisk er ikke så vanskelig:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Ha det Hoşçakal hosh-cha-kal
Ha det bra! İyi günlerde kal i-yi guen-ler-de kal
Ha det Görüşmek üzere gu-ru-sh-mek u-ze-re
Vi ses i morgen Yarın görüşürüz ya-rin gu-ru-shu-rüz
Vi ses snart Yakında görüşürüz ya-kin-da gu-ru-shu-rüz
Sees senere Sonra görüşürüz son-ra gu-ru-shu-rüz
God natt İyi geceler i-yi ge-je-ler
Vi snakkes Görüşürüz gu-ru-shu-rüz
Hyggelig å treffe deg! Seni tanımak güzel! se-ni ta-ni-mak gu-zel

Hvordan presenterer jeg meg på tyrkisk?

Når du bor i Tyrkia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på tyrkisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Ben Mario’yum. ben Mario-yum
Hva heter du? Adın ne? a-dın ne
Hva heter du til etternavn? Soyadın ne? so-ya-dın ne
Hva heter du til fornavn? Adın ne? a-dın ne

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Nerelisin? ne-re-li-sin
Jeg er fra Berlin. Ben Berlinliyim. ben Ber-lin-li-yim
Er du fra Paris? Sen Paris’ten misin? sen Pa-ris-ten mi-sin
Nei, jeg er fra London. Hayır, ben Londralıyım. ha-yır, ben Lon-dra-lı-yım
Flott, jeg er også fra London. Harika, ben de Londralıyım. ha-ri-ka, ben de Lon-dra-lı-yım
Hvor bor du? Nerede oturuyorsun? ne-re-de o-tu-ru-yor-sun
Jeg bor i Milano. Milano’da yaşıyorum. Mi-la-no’da ya-şı-yo-rum

Hvis du sitter fast med tyrkisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? İngilizce konuşuyor musun? in-gi-liz-ce ko-nu-shu-yor mu-sun
Ja, jeg snakker engelsk. Evet, İngilizce konuşuyorum. e-vet, in-gi-liz-ce ko-nu-shu-yo-rum
Ja, jeg snakker litt engelsk. Evet, biraz İngilizce biliyorum. e-vet, bi-raz in-gi-liz-ce bi-li-yo-rum
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Hayır, İngilizce konuşamıyorum. ha-yır, in-gi-liz-ce ko-nu-sha-mı-yo-rum
Jeg snakker bare tyrkisk. Sadece Türkçe konuşuyorum. sa-de-ce Türk-ce ko-nu-shu-yo-rum
Jeg forstår litt tyrkisk. Biraz Türkçe anlıyorum. bi-raz Türk-ce an-lı-yo-rum

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Jeg er tyrkisk. Ben Türk’üm. ben Türk-üm
Jeg er skadet. Yaralıyım. ya-ra-lı-yım
Jeg er her. Buradayım. bu-ra-da-yım
Jeg er sulten. Açım. a-chım
Jeg er tørst. Susuzum. su-su-zum
Jeg er enslig. Yalnızım. yal-nı-zım
Jeg trenger hjelp! Yardıma ihtiyacım var! yar-dı-ma i-hti-ya-cım var

Be om unnskyldning på tyrkisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker tyrkisk:

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Affedersiniz. af-fe-der-si-niz
Jeg ber om unnskyldning. Özür dilerim. ö-zür di-le-rim
Unnskyld, det var ikke meningen. Özür dilerim, kasıtlı değildi. ö-zür di-le-rim, ka-sıt-lı de-yil-di

Tyrkisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i tyrkisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på tyrkisk

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Inngang Giriş gi-riş
Toalett Tuvalet tu-va-let
Utgang Çıkış chı-kış
Oppmerksomhet! Dikkat! dik-kat
Politiet Polis po-lis
Redningstjenesten Kurtarma servisi kur-tar-ma ser-vi-si
Brannvesen İtfaiye it-fa-i-ye

Tell til 25 på tyrkisk

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
1 Bir bir
2 İki i-ki
3 Üç üç
4 Dört dört
5 Beş beş
6 Altı al-tı
7 Yedi ye-di
8 Sekiz se-kiz
9 Dokuz do-kuz
10 On on
11 On bir on bir
12 On iki on iki
13 On üç on üç
14 On dört on dört
15 On beş on beş
16 On altı on al-tı
17 On yedi on ye-di
18 On sekiz on se-kiz
19 On dokuz on do-kuz
20 Yirmi yir-mi
21 Yirmi bir yir-mi bir
22 Yirmi iki yir-mi i-ki
23 Yirmi üç yir-mi üç
24 Yirmi dört yir-mi dört
25 Yirmi beş yir-mi beş

Fargene på tyrkisk

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Rød Kırmızı kır-mı-zı
Blå Mavi ma-vi
Gul Sarı sa-rı
Grønn Yeşil ye-şil
Svart Siyah si-yah
Hvit Beyaz be-yaz
Grå Gri gri
Rosa Pembe pem-be
Lilla Mor mor
Oransje Turuncu tu-run-cu

Ukedagene, månedene og årstidene på tyrkisk

Norsk Tyrkisk Fonetisk transkripsjon
Mandag Pazartesi pa-za-rte-si
Tirsdag Salı sa-lı
Onsdag Çarşamba char-şam-ba
Torsdag Perşembe per-şem-be
Fredag Cuma ju-ma
Lørdag Cumartesi ju-mar-te-si
Søndag Pazar pa-zar
Januar Ocak o-jak
Februar Şubat şu-bat
Mars Mart mar-t
April Nisan ni-san
Mai Mayıs ma-yıs
Juni Haziran ha-zi-ran
Juli Temmuz tem-muz
August Ağustos a-ğus-tos
September Eylül ey-lül
Oktober Ekim e-kim
November Kasım ka-sım
Desember Aralık a-ra-lık
Vår İlkbahar il-kba-har
Sommer Yaz yaz
Høst Sonbahar son-ba-har
Vinter Kış kış

Tyrkisk Nettkurs


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på