Vanlige Fraser på rumensk ✓ | Rumensk i hverdagen

Rumenske fraser – Her finner du de vanligste rumenske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa rumensk

Rumenske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Rumenske fraser du bør kunne

Hils på noen på rumensk

Hilse på en person på rumensk? Det er ganske enkelt:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Hallo Salut /sa-‘lut/
Velkommen Bine ați venit /’bi.ne aʦ ve.’nit/
God morgen Bună dimineața /bu.’nə di.mi.ne̯aʦə/
God dag Bună ziua /bu.’nə ‘zi.wa/
God kveld Bună seara /bu.’nə ‘se̯a.ra/
Hyggelig å se deg! Bucuros să te văd! /bu.’ku.ros sə te ‘vəd/
Hyggelig å treffe deg! Bucuros să te întâlnesc! /bu.’ku.ros sə te in.’tɨɲes̪k/

svarer man:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Mulțumesc, e bine să te văd și pe tine. /mul.’t͡su.mesk e ‘bi.ne sə te ‘vəd ʃi pe ‘ti.ne/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Cum îți merge? /kum ɨt͡s ‘mer.ɡe/

svarer man:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Mulțumesc că întrebi, sunt bine. /mul.’t͡su.mesk kə ‘int.re.bi sunt ‘bi.ne/
Takk, jeg har det bra. Mulțumesc, sunt bine. /mul.’t͡su.mesk sunt ‘bi.ne/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Mulțumesc. Nu sunt prea bine. /mul.’t͡su.mesk nu sunt ‘pre̯a ‘bi.ne/

Mer informasjon om å lære rumensk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på rumensk?

Å si farvel til en person på rumensk er ikke så vanskelig:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Ha det Pa /pa/
Ha det bra! La revedere! /la re.ve.’de.re/
Ha det Pa /pa/
Vi ses i morgen Ne vedem mâine /ne ve.’dem ma.’i.ne/
Vi ses snart Ne vedem curând /ne ve.’dem ku.’rɨnd/
Sees senere Ne vedem mai târziu /ne ve.’dem maj ‘tɨr.zju/
God natt Noapte bună /’no̯ap.te ‘bu.nə/
Vi snakkes Vorbeșteți-vă /vor.’beʃ.teʦ ve/
Hyggelig å treffe deg! Îmi pare bine să te întâlnesc! /ɨmɨ ‘pa.re ‘bi.ne sə te in.’tɨɲesk/

Hvordan presenterer jeg meg på rumensk?

Når du bor i Romania, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på rumensk og vite hvem du snakker med.

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Mă numesc Mario. /mə nu.’mesk ‘ma.ri.o/
Hva heter du? Cum te numești? /kum te ‘nu.meʃtʲ/
Hva heter du til etternavn? Cum te numești la nume de familie? /kum te ‘nu.meʃtʲ la ‘nu.me de fa.’mi.li.e/
Hva heter du til fornavn? Cum te numești la prenume? /kum te ‘nu.meʃtʲ la ‘pre.nu.me/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? De unde ești? /de ‘unde ‘jeʃtʲ/
Jeg er fra Berlin. Sunt din Berlin. /sunt din ber.’lin/
Er du fra Paris? Ești din Paris? /eʃtʲ din pa.’ris/
Nei, jeg er fra London. Nu, sunt din Londra. /nu sunt din ‘lon.dra/
Flott, jeg er også fra London. Foarte bine, sunt și eu din Londra. /’fo̯ar.te ‘bi.ne sunt ʃi jeʊ din ‘lon.dra/
Hvor bor du? Unde locuiești? /un.de lo.ku.’jeʃtʲ/
Jeg bor i Milano. Locuiesc în Milano. /lo.ku.’jeʃk‿ɨn mi.’la.no/

Hvis du sitter fast med rumensk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Vorbești engleza? /vor.’beʃ.te̯‿e̯n.’ɡle̯za/
Ja, jeg snakker engelsk. Da, vorbesc engleza. /da vor.’besk‿e̯n.’ɡle̯za/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Da, vorbesc puțin engleza. /da vor.’besk‿pu.’tsin‿e̯n.’ɡle̯za/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Nu, nu vorbesc engleza. /nu nu vor.’besk‿e̯n.’ɡle̯za/
Jeg snakker bare rumensk. Vorbesc doar românește. /vor.’besk‿do̯ar ro.’mɨ.neʃte/
Jeg forstår litt rumensk. Înțeleg puțin româna. /ɨn.’t͡se.leʔ pu.’tsin ro.’ma.na/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Jeg er rumensk. Sunt român. /sunt ro.’mɨn/
Jeg er skadet. Sunt rănit. /sunt ‘rə.nit/
Jeg er her. Sunt aici. /sunt a.’i.t͡ʃʲ/
Jeg er sulten. Sunt flămând. /sunt ‘flə.mɨnd/
Jeg er tørst. Sunt însetat. /sunt ‘ɨn.se̯tat/
Jeg er enslig. Sunt singur. /sunt ‘siŋ.ɡur/
Jeg trenger hjelp! Am nevoie de ajutor! /am ‘ne̯vo.je de a.’ʒu.tor/

Be om unnskyldning på rumensk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker rumensk:

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Scuzați-mă. /sku.’zaʦɨ mə/
Jeg ber om unnskyldning. Îmi cer scuze. /ɨmʲ t͡ʃer ‘sku.ze/
Unnskyld, det var ikke meningen. Scuzați, nu a fost intenția mea. /sku.’zaʦɨ nu a fost in.’ten.tsja mə.a/

Mer informasjon om kurset i rumensk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på rumensk

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Inngang Intrare /in.’tra.re/
Toalett Toaletă /to.a.’le.tə/
Utgang Ieșire /je.’ʃi.re/
Oppmerksomhet! Atenție! /a.’ten.tsje/
Politiet Poliția /po.’li.tsja/
Redningstjenesten Serviciul de salvare /ser.’vi.t͡ʃjul de sa.’la.re/
Brannvesen Pompierii /pom.’pi.e.ri/

Tell til 25 på rumensk

Tall Rumensk Fonetisk transkripsjon
1 unu /unʊ/
2 doi /dɔj/
3 trei /trej/
4 patru /’pa.tru/
5 cinci /’t͡ʃinʧʲ/
6 șase /ʃa.se/
7 șapte /ʃap.te/
8 opt /opt/
9 nouă /no.wə/
10 zece /’ʦeʧʲ/
11 unsprezece /un.’spre.zeʧʲ/
12 doisprezece /dɔj.’spre.zeʧʲ/
13 treisprezece /trej.’spre.zeʧʲ/
14 paisprezece /’paɪ̯s.pre.zeʧʲ/
15 cincisprezece /’t͡ʃinʧʲs.pre.zeʧʲ/
16 șaisprezece /ʃaɪ̯s.pre.zeʧʲ/
17 șaptesprezece /ʃap.te.s.pre.zeʧʲ/
18 optsprezece /opt.s.pre.zeʧʲ/
19 nouăsprezece /no.wəs.pre.zeʧʲ/
20 douăzeci /do.’ʦeʧʲ/
21 douăzeci și unu /do.’ʦeʧʲ ʃi unʊ/
22 douăzeci și doi /do.’ʦeʧʲ ʃi dɔj/
23 douăzeci și trei /do.’ʦeʧʲ ʃi trej/
24 douăzeci și patru /do.’ʦeʧʲ ʃi ‘pa.tru/
25 douăzeci și cinci /do.’ʦeʧʲ ʃi ‘t͡ʃinʧʲ/

Fargene på rumensk

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Svart Negru /’ne.ɡru/
Hvit Alb /alb/
Rød Roșu /’roʃu/
Blå Albastru /al.’bastru/
Gul Galben /’ɡal.ben/
Grønn Verde /’ver.de/
Oransje Portocaliu /por.to.’ka.lju/
Lilla Violet /vi.o.’let/
Rosa Roz /roz/
Brun Maro /’ma.ro/

Ukedagene, månedene og årstidene på rumensk

Norsk Rumensk Fonetisk transkripsjon
Mandag Luni /’lu.ni/
Tirsdag Marți /’mar.tsʲ/
Onsdag Miercuri /’mjerku.ri/
Torsdag Joi /ʒoi/
Fredag Vineri /vi.’ne.ri/
Lørdag Sâmbătă /’sɨm.bə.tə/
Søndag Duminică /du.’mi.ni.kə/
Januar Ianuarie /ja.nu.’a.ri.e/
Februar Februarie /fe.bru.’a.ri.e/
Mars Martie /’mar.tʲe/
April Aprilie /a.’pri.lʲe/
Mai Mai /maj/
Juni Iunie /ju.’ni.e/
Juli Iulie /ju.’li.e/
August August /a.’u.ɡust/
September Septembrie /sep.’tem.bri.e/
Oktober Octombrie /ok.’tom.bri.e/
November Noiembrie /no.jem.’bri.e/
Desember Decembrie /de.’t͡ʃem.bri.e/
Vår Primăvară /pri.’mə.va.rə/
Sommer Vară /va.rə/
Høst Toamnă /’to̯am.nə/
Vinter Iarnă /’ja.rnə/


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på